VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Veřejný závazek Senior centra Malá Čermná zahrnuje poslání, cíle, principy poskytovaných služeb vůči cílovým skupinám.


POSLÁNÍ SENIOR CENTRA MALÁ ČERMNÁ

 • Posláním našeho domova pro seniory je pomoci klientům důstojně prožít stáří.
 • Posláním je také poskytnout péči osobám, které už z důvodu věku, sociální situace nebo nepříznivého zdravotního stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Těmto osobám chceme poskytnout nepřetržitou péči a podporu.

CÍLE SENIOR CENTRA MALÁ ČERMNÁ

 • Umožňujeme vytvořit našim klientům takové prostředí, aby se co nejvíce cítili jako doma.
 • Vytvořit prostředí podporující udržení soběstačnosti a samostatnosti našich klientů.
 • Motivace klientů k aktivitám a činnostem, které vedou ke zlepšení jejich sociální situace.
 • Cílem je individuální pomoc a podpora v udržení kontaktů s rodinou, přáteli, blízkými a společenským prostředí každého klienta.
 • Upevňujeme či udržujeme zdravotní stav jeho klienta, jeho soběstačnost a snažíme se aby měli důstojné stáří.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SENIOR CENTRA MALÁ ČERMNÁ

 • Základním principem, hlavní zásadou a také měřítkem kvality v poskytování sociálních služeb v Senior centru  je ochrana práv našich klientů.
 • Individuální přístup, kdy vnímání každého našeho klienta, jako jedinečné
  bytosti s jeho individuálními přáními a potřebami i osobními cíli je 
  naším dalším principem.
 • Princip důstojného jednání v úctě s každým klientem.
 • Respekt vůči každému klientovi a jeho bezpodmínečné přijetí se všemi jeho přáními i potřebami.
 • Princip mlčenlivosti a diskrétnosti, vedoucí k vybudování vzájemné důvěry mezi zaměstnanci a klienty.
 • Schopnost empatie zaměstnanců, kteří jsou vždy připraveni umět se vcítit do pocitů a také životních situací našich klientů.

Kvalita a komplexnost poskytovaných služeb odborně způsobilým a erudovaným personálem je pro nás tím hlavním závazkem.

CÍLOVÉ SKUPINY KLIENTŮ SENIOR CENTRA MALÁ ČERMNÁ

Základní sociální poradenství je poskytováno klientům, žadatelům z řad jednotlivců, také rodin pečujících o své blízké, jejich přátel i nejbližších.

Domov pro seniory je službou, která je poskytována seniorům od 65 let, klientům, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.